""

Congratulations to the Mathematics concentrators who have been elected to

Phi Beta Kappa:

Dylan James Altschuler, Rodrigo Sanches Angelo, Enric Boix, Alexandre Perozim de Faveri, Jeffrey Kuan, Soonho Kwon, Jiahuang Lin, Jessica Shi, Roger Wolcott Van Peski, Joshua Xu Wang, Xiaoyu Xu